Fem fàcils les teves gestions

Tot sobre els impostos; sobre el valor afegit (IVA), sobre la renda de las persones físiques (IRPF), sobre successions i donacions, sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, sobre tot tipus de societats; tributacions locals…

Oferim  assessorament tributari integral davant l’administració tributària estatal, autonòmica i local en qualsevol procediment  tributari, amb l’objectiu que els nostres clients puguin complir amb totes obligacions fiscals, planificant les operacions amb la millor eficiència.

 • Planificació tributària personalitzada d’empreses, autònoms i particulars.
 • Gestió i tramitació de requeriments.
 • Procediments d’inspecció.
 • Estudi, revisió i impugnació de propostes de liquidació i liquidacions provisionals.
 • Interposició de recursos de reposició i reclamacions econòmiques administratives.
 • Confecció i presentació de declaracions fiscals periòdiques de tots els impostos.
 • Confecció i presentació de declaracions censals davant l’Agència Estatal d’Administració.
 • Tributària (AEAT) i les administracions locals.
 • Planificació fiscal de tot tipus d’operacions: compravendes, donacions, etc.
 • Planificació, estudi, confecció i presentació de la declaració de l’impost sobre la renda de
  les persones físiques (IRPF), l’impost sobre el patrimoni (IP) i l’impost sobre societats (IS).
 • Planificació de la tributació de la successió familiar, i estudi, confecció i presentació de la declaració de l’impost sobre successions i donacions (ISD).
 • Fiscalitat internacional i tributació de no residents.
 • Confecció i presentació dels impostos locals, en especial, l’impost sobre l’increment de
  valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU – plusvàlua municipal).
 • Estudi, confecció i presentació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
  documentats (ITPAJD).
 • Declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720).
 • Declaracions de les inversions situades a l’estranger (ETE, D6, etc).
 • Elaboració de comunicacions d’actualitat fiscal.