T’ajudem en la comptabilitat

Oferim un servei de comptabilitat i assessoria per disposar d’un millor control de les àrees financeres i administratives de l’empresa.

  • Confecció de la comptabilitat auxiliar i oficial de tot tipus d’empreses, entitats i fundacions.
  • Formulació, transcripció i presentació al registre mercantil dels llibres oficials de la
    comptabilitat principal a partir de la comptabilitat auxiliar (diari, major, inventaris,
    balanços).
  • Formulació i presentació al registre mercantil de llibres comptables (diari, actes i llibre de registre de socis).
  • Preparació, formulació i presentació al registre mercantil del dipòsit dels comptes anuals (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i la memòria).