El teu patrimoni estarà en bones mans

Posem la nostra experiència i professionalitat al servei dels propietaris perquè puguin treure el millor rendiment del seu patrimoni immobiliari oferint un servei totalment personalitzat a les seves necessitats . També ens encarreguem de la gestió completa de comunitats de veïns i propietaris, a més de la gestió dels lloguers de tot tipus de locals i propietats.

Finques i patrimoni

Servei personalitat a les necessitats del propietari per treure el millor rendiment del seu patrimoni immobiliari.

Comunitats

Gestionem comunitats de veïns i propietaris. Ens ocupem de les gestions necessàries del dia a dia i l'execució dels acords entre les parts.

Lloguers

Ens encarreguem de les gestions necessàries per formalitzar l’arrendament i posterior compliment dels acords i obligacions de les parts.

Immobiliària

A través de RM Assessors, també oferim el servei de compra/venda d'immobles així com els tràmits necessaris per a la seva venda o adquisició.

 • Assessorament en compra/venda/lloguer de propietats.
 • Planificació fiscal de tot tipus d’operacions: compravendes, donacions, etc.
 • Confecció i presentació dels impostos locals, en especial, l’impost sobre l’increment de
  valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU – plusvàlua municipal).
 • Estudi, confecció i presentació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
  documentats (ITPAJD).
 • Gestió integral de la seva comunitat de propietaris, d’acord amb la legislació aplicable vigent (Llei 5/2006 de Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya), que es concreten en les següents funcions:
 • Executives, dirigides a la realització i compliment d’allò aprovat  en la Junta de Propietaris.
 • De gestió, prenent les mesures i  actes necessaris per tal de conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.
 • Comptables,  preparant  els comptes anuals, controlant despeses i ingressos i confeccionant  pressupostos.
 • De custòdia,  de tota la documentació de la comunitat (llibres d’actes, documents bancaris, contractes…).
 • Redacció de contractes d’arrendament.
 • Ingrés i recuperació de finances davant Incasol.
 • Presentació de la liquidació de l’impost ITP i AJD davant de la Generalitat, previ pagament i en compliment de les obligacions de l’arrendatari.
 • Assessorament i contractació d’assegurances.

Visita a la web de RM Assessors per consultar les ofertes vigents.