Us comuniquem els aspectes més rellevants de la declaració de renda corresponent a l’exercici 2017:

  •  Retribucions en espècie per despeses d’estudi exemptes per la  capacitació o reciclatge. Aclariments introduïts en el Reglament de l’ IRPF per Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre amb efectes des de l’ 1 de gener  de 2017.
  •  Ordre de Mòduls pel règim d’ estimació objectiva en l’exercici  2017 (Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre) amb noves magnituds excloents, reduccions i exclusions d’algunes activitats .
  •  Canvis  en la qualificació  dels drets de subscripció procedents de valors admesos a negociació. Es consideren com a guanys patrimonials sotmesos a retenció pel transmitent en el període impositiu en que es formalitzi la transmissió .  (Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre).
  •  Compensació del 20% del saldo negatiu de rendiments del capital mobiliari de la renda de l’estalvi amb saldos positius de guanys i pèrdues  (Ley 26/2014, de 27 de noviembre).
  •  Mantenimient, sense actualització, dels mínims personales i familiars.
  •  Equiparació amb  descendents d’ aquelles persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment  (Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre).
  •  Millora de la deducció per donatius a entitats sense afany de lucre .
  •  Manteniment de l’ Impost sobre el Patrimoni durant l’exercici  2017 (Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre).

 

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 42 22 13  o per correu electrònic adreçat a  info@agenciallagostera.cat .

Categorías: Fiscal